கண்ணீர் வரவைக்கும் மகளின் கதறல் முதல்வர் உதவுவாரா?

கண்ணீர் வரவைக்கும் மகளின் கதறல் முதல்வர் உதவுவாரா?